-

Infobric Equipment koldioxidbesparingStudien är baserad på ett antal av EquipmentLoops husprojekt. Formeln beräknar minsta förväntade utsläppsbesparing utifrån en förväntad minskning i hyrtid om 10%, med en genomsnittlig fördelning av utrustningstyper.

Beräkningsformeln inkluderar endast koldioxidbesparingar från ökad nyttjandegrad och därmed minskad produktion av ny utrustning.

De antaganden som gjorts är:

1. Koldioxidutsläpp som orsakas av tillverkningen av utrustning sker i huvudsak vid materialtillverkning.
2. Hyrbolagen kan minska sina inköp av utrustning pga bättre resursanvändande
3. Utrustningens livslängd hos hyrbolagen är oberoende av slitaget
4. Minskad hyrtid antas vara samma som kostnadsbesparing för hyrutrustning [10 %]
5. Uthyrningsgraden för hyrbolagen bibehålls
6. Korrelationen mellan CO2-besparing och hyrkostnad är linjär

Analysen har genomgående tillämpat försiktighetsprincipen, för att inte överdriva effekten, och resultatet bedöms vara i rätt storleksordning.

Arbetet har genomförts tillsammans med CIT Industriell Energi som är ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik.