Integritetspolicy – Infobric Equipment
Senast uppdaterad: 31 oktober 2022
I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn omfattar hantering av personuppgifter vid
användning av vår webbplats, digitala kanaler, våra tjänster och appar som hänvisar till denna policy, samt när du kommunicerar med oss.
Integritetspolicyn omfattar inte den hantering av personuppgifter som vi genomför för våra kunders räkning som ett så kallat personuppgiftsbiträde.
För mer information om hur vi hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde, se avsnittet Beskrivning av behandling av personuppgifter som
förekommer i Tjänsten längst ner i denna information.
Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är
skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.
VEM OMFATTAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY?
Denna integritetspolicy omfattar dig som är:
Användare av våra webbplatser och digitala kanaler, samt våra tjänster som hänvisar till denna policy.
Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samarbetspartner till oss.
Anhörig till en medarbetare hos oss.
Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss.
VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER?
Infobric Equipment AB, org. nr. 559078-2602, ("vi", "oss", "vår") ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i denna
integritetspolicy. Kontaktuppgifter hittar du längre ner.
VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på hur du interagerar med oss.
Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:
Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn.
Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
Profiluppgifter. Uppgifter som rör din profil, t.ex. din titel, namn på och adress till företaget eller organisationen som du tillhör och, för
anhöriga, uppgift om relationen till vår medarbetare.
Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av webbplatsen och våra digitala kanaler och tjänster, t.ex. klick
och besök på webbplatsen och i övrigt ditt beteende på webbplatsen och i våra digitala kanaler.
Beställningsuppgifter. Uppgifter om beställd vara eller tjänst, t.ex. varan eller tjänsten, pris och leverans- eller uppdragstid.
Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller svar som du lämnar när du deltar i en
enkätundersökning.
Bild- och ljudmaterial. Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. fotografi, film eller ljudinspelning.
Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler eller vid användning av
tjänsten, t.ex. IP-adress, version av app, typ av enhet och version av webbläsare och operativsystem.
VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in personuppgifter från:
Dig själv. Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker vår webbplats eller andra digitala kanaler,
anmäler dig till en utbildning eller ett event, skapar ett användarkonto i vår tjänst eller deltar i en enkätundersökning.
Koncernbolag. Vi tillhör Infobric-koncernen och samarbetar med andra bolag inom koncernen. I samband med det kan vi samla in
uppgifter från andra koncernbolag, t.ex. för att besvara frågor eller för att kommunicera erbjudanden. Se även längre ner under avsnittet om
vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.
Sociala nätverksplattformar. Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de
personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.
Samarbetspartners. Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför ett event eller en
annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.
Allmänt tillgängliga källor. Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och
databaser.
Externa personer. Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i
samband med kommunikation.
VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har
till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken
laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter nedan.
Hantera beställningar
För att hantera beställningar av varor eller tjänster från kunder och leverantörer använder vi i förekommande fall dina personuppgifter när du är
kontaktperson för kunden eller leverantören för detta syfte, t.ex. för att hantera beställningsbekräftelser och kommunicera med dig angående
beställningen.
Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller
leverantörsförhållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.
Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss när det är nödvändigt för att följa upp och
utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.
Kommunicera om oss och vår verksamhet
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick
genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.
Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.
Kommunicera erbjudanden i olika kanaler
Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden till dig till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex.
via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta
syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster. Detta för att vi
bättre ska kunna anpassa våra erbjudanden.
Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som
personuppgifter delas med för mer information.
Hantera vårt nyhetsbrev
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från
utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet.
Följa upp och utvärdera verksamheten
Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera
verksamheten.
Utveckla och förbättra verksamheten
Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och
-strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.
Dokumentera verksamheten
Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll
och presentationer.
Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter
När du anmäler dig till en utbildning, ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra
utbildningen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om utbildningen, eventet eller
aktiviteten.
Besvara frågor och tillhandahålla kundservice
Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder vi dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga och, om det
företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice.
Genomföra enkätundersökningar
Om du väljer att delta i en enkätundersökning som vi genomför samlar vi in de personuppgifter som du lämnar i samband med enkätundersökningen.
Dina åsikter om vår verksamhet och tjänster är viktiga för oss. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på
avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.
Hantera användarkonton i våra tjänster
Om du har registrerat ett användarkonto för vår tjänst hanterar vi dina personuppgifter för att hantera ditt användarkonto, t.ex. för att registrera ditt
användarkonto, ge dig tillgång till tjänsten och kommunicera med dig för detta syfte. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar vid
registrering av ditt användarkonto. I annat fall kan du inte använda tjänsten.
Kommunicera om våra tjänster
Om du använder våra tjänster hanterar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till
tjänsten, lämna driftinformation eller för att besvara frågor som du har om tjänsten.
Upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster
Vi använder dina personuppgifter, i förekommande fall, för att upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster. Detta både för din, för andras och
tjänstens säkerhet.
Möjliggöra funktionalitet på vår webbplats
För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina
personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.
Följa upp och utvärdera användningen av vår webbplats, våra digitala kanaler och tjänster
Det är viktigt för oss att förstå hur vår webbplats och våra digitala kanaler och tjänster används. Detta för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra vår
webbplats, våra digitala kanaler och tjänster. Vi använder därför dina personuppgifter för detta syfte t.ex. när vi samlar in och analyserar besöks- och
användarstatistik om hur vår webbplats och våra digitala kanaler och tjänster används.
Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte
Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få
information om detta i samband med att du ringer in och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal spelas in för detta syfte.
Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse
Om du är anhörig till en medarbetare använder vi dina personuppgifter i förekommande fall för att kommunicera med dig vid olyckshändelse,
sjukdom eller en liknande händelse rörande medarbetaren, inklusive för att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister.
Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT-system, t.ex. vid
säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.
Hantera och bemöta rättsliga krav
Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en
rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.
Uppfylla rättsliga skyldigheter
För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller i
dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.
VILKA MOTTAGARE DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?
När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken
laglig grund vi delar dina uppgifter med olika mottagare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.
Koncernbolag. Vi tillhör Infobric-koncernen och samarbetar med andra bolag inom koncernen. I samband med det kan vi dela uppgifter
med andra koncernbolag, t.ex. i samband med kommunikation.
Sociala nätverksplattformar. För att kommunicera erbjudanden i våra digitala kanaler och på andra webbplatser delar vi personuppgifter
med sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och
berörd sociala nätverksplattform gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor
(cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina
personuppgifter. Vi har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive
plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang. Kontakta
oss för att få denna information. Se även vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter för mer information om de
mottagare med vilka vi gemensamt ansvarar för användningen av dina personuppgifter.
Samarbetspartners. I samband med kommunikation eller event och andra aktiviteter delar vi i förekommande fall personuppgifter med
samarbetspartners.
Externa personer. Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i
samband med kommunikation.
Tjänsteleverantörer. För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa
tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka
meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till
oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är
skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.
Övriga mottagare. I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:
hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
hantera och bemöta rättsliga krav,
uppfylla rättsliga skyldigheter,
svara på en förfrågan, och
skydda och garantera säkerheten för vår personal.
Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja
verksamheten.
VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.
Du har rätt att:
Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.
Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara
uppgifterna.
Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, vilket du exempelvis kan göra genom att klicka på en avregistreringslänk i
utskicket eller genom att kontakta oss.
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter och du kan då, i vart fall under en viss tid,
stoppa oss från använda dina personuppgifter annat än för att exempelvis hantera och bemöta rättsliga krav eller för att uppfylla rättsliga
skyldigheter som vi har.
Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett
strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.
Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.
KAKOR OCH ANDRA TEKNIKER
Vi använder oss av kakor och andra tekniker på vår webbplats. För mer information om vår användning av kakor och andra tekniker, vänligen se vår
information om användning av kakor på webbplatsen.
VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex.
tjänsteleverantörer som vi har anlitat.
För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som
hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området i ljuset av mottagarlandets lagstiftning. Normalt ingår vi dataöverföringsavtal som innehåller
s.k. standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter.
Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har
vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.
UPPDATERINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål
än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller
genom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publicerad på denna sida.
HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta
oss, se nedan för kontaktuppgifter.
Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till din tillsynsmyndighet. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY) tillsynsmyndighet (www.imy.se).
Infobric Equipment AB
Organisationsnummer: 559078-2602
Adress: Infobric Equipment AB
c/o INFOBRIC AB
GJUTERIGATAN 9
553 18 Jönköping
E-post: info@infobricequipment.app
Detaljerad information om hantering av personuppgifter
NÄR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER
Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar
uppgifterna för respektive behandling.
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
Hantera beställningar
Beställningsuppgifter
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Kommunikation
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera
beställningar av varor och tjänster.
Uppfyllande av avtal. Om avtalet har
träffats med en enskild firma sker
behandlingen för att uppfylla avtalet
med den enskilda firman.
Personuppgifter sparas för detta syfte
så länge som det är nödvändigt för att
hantera beställningen och för en tid
om tio (10) år därefter för att
tillgodose vårt berättigade intresse av
att hantera och bemöta rättsliga krav.
Hantera förhållandet till kunder,
leverantörer och samarbetspartners
Beställningsuppgifter
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera
förhållandet till kunder, leverantörer
och samarbetspartners.
Uppfyllande av avtal. Om avtalet har
träffats med en enskild firma sker
behandlingen för att uppfylla avtalet
med den enskilda firman.
Personuppgifter sparas för detta syfte
så länge det finns ett aktivt
förhållande och för en tid om tio (10)
år därefter för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera och
bemöta rättsliga krav. Förhållandet är
aktivt om du har haft kontakt med oss
under den senaste
tolvmånadersperioden.
Följa upp och utvärdera förhållandet till
kunder, leverantörer och
samarbetspartners
Beställningsuppgifter
Identitetsuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att följa upp
förhållandet till kunder, leverantörer
och samarbetspartners.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under en period om 27 månader räknat
från tidpunkten för insamlingen.
Rapporter på övergripande nivå som
inte innehåller personuppgifter och
statistik sparas tillsvidare eller till dess
att de raderas.
Kommunicera om oss och vår
verksamhet
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att
kommunicera om oss, vår verksamhet
och våra tjänster.
Personuppgifter sparas för detta syfte
så länge som det finns ett aktivt
förhållande och för en tid om tolv (12)
månader därefter för samma syfte.
Publicerade personuppgifter i digitala
kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala
medier, bevaras som utgångspunkt
tillsvidare.
Kommunikation mellan medarbetare
och externa personer
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kommunikation
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att medbetare
och externa personer kommunicerar.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under en period om tolv (12) månader
räknat från tidpunkten för den senaste
kommunikationen i samma
konversation och därefter för en
period om tio (10) år för att tillgodose
vårt berättigade intresse av att hantera
och bemöta rättsliga krav.
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
Kommunicera erbjudanden i olika
kanaler
Användargenererade uppgifter
Beställningsuppgifter
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Tekniska uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att
kommunicera och lämna erbjudanden
till dig.
Samtycke. Om du har lämnat ditt
samtycke till vår användning av kakor
och liknande tekniker för detta syfte
sker behandlingen av dina
personuppgifter med stöd av ditt
samtycke.
Personuppgifter sparas för detta syfte
så länge som det finns ett aktivt
förhållande och för en tid om tolv (12)
månader därefter för samma syfte. Om
vi inte har något förhållande sparas
uppgifterna för detta syfte under en
period om tre (3) månader räknat från
insamlingen av uppgifterna.
Hantera vårt nyhetsbrev
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera och
tillhandahålla vårt nyhetsbrev när du
registrerat har dig för nyhetsbrevet.
Personuppgifter sparas för detta syfte
tillsvidare och till dess att du
avregistrerar dig för nyhetsbrevet.
Följa upp och utvärdera verksamheten
Identitetsuppgifter
Beställningsuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att följa upp
och utvärdera verksamheten.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under en period om 27 månader räknat
från tidpunkten för insamlingen.
Rapporter på övergripande nivå som
inte innehåller personuppgifter och
statistik sparas tillsvidare eller till dess
att de raderas.
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
Utveckla och förbättra verksamheten
Identitetsuppgifter
Beställningsuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att utveckla
och förbättra verksamheten.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under en period om 27 månader räknat
från tidpunkten för insamlingen.
Rapporter på övergripande nivå som
inte innehåller personuppgifter och
statistik sparas tillsvidare eller till dess
att de raderas.
Dokumentera verksamheten
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att
dokumentera verksamheten.
Personuppgifter sparas, som
utgångspunkt, tillsvidare för detta
syfte.
Genomföra utbildningar, event och
andra aktiviteter
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att genomföra
utbildningen, eventet eller aktiviteten.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under den tid som aktiviteten
genomförs och för en tid om upp till
13 månader därefter räknat från
tidpunkten aktivitetens genomförande
för att tillgodose vårt berättigade
intresse av att följa upp deltagandet
och utvärdera aktiviteten, samt för
planering av eventuella framtida
aktiviteter. Framtagna rapporter på
övergripande nivå som inte innehåller
personuppgifter och statistik sparas
tillsvidare eller till dess att de raderas.
Bild- och ljudmaterial som samlats in
bevaras tillsvidare och till dess att
materialet raderats om det är
nödvändigt för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att
dokumentera verksamheten.
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
Besvara frågor och tillhandahålla
kundservice
Beställningsuppgifter
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Kommunikation
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att besvara dina
frågor och för att tillhandahålla
kundservice.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under en period om 18 månader räknat
från tidpunkten från när ärendet
avslutats. Publicerade personuppgifter
i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på
sociala medier, bevaras som
utgångspunkt tillsvidare.
Genomföra enkätundersökningar
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att genomföra
enkätundersökningar i syfte att samla
in dina åsikter om vår verksamhet och
våra tjänster.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under den tid som undersökningen
genomförs och för en tid om tre (3)
månader därefter för att sammanställa
svaren i en rapport. Rapporter på
övergripande nivå som inte innehåller
personuppgifter och statistik sparas
tillsvidare eller till dess att de raderas.
Hantera användarkonton i våra
tjänster
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Tekniska uppgifter
Uppfyllande av avtal. Behandlingen är
nödvändig för att uppfylla
användarvillkoren för tjänsten.
Personuppgifter sparas för detta syfte
så länge som ditt användarkonto är
aktivt. Användarkontot är aktivt om
inloggning har skett under de senaste
18 månaderna.
Kommunicera om våra tjänster
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Tekniska uppgifter
Uppfyllande av avtal. Behandlingen är
nödvändig för att uppfylla
användarvillkoren för tjänsten.
Personuppgifter sparas för detta syfte
så länge som ditt användarkonto är
aktivt. Användarkontot är aktivt om
inloggning har skett under de senaste
18 månaderna.
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
Upptäcka och förhindra missbruk av
våra tjänster
Identitetsuppgifter
Tekniska uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att upptäcka
och förhindra missbruk av våra
tjänster.
Personuppgifter sparas för detta syfte
så länge som ditt användarkonto är
aktivt. Användarkontot är aktivt om
inloggning har skett under de senaste
18 månaderna.
Möjliggöra funktionalitet på vår
webbplats
Tekniska uppgifter
Samtycke. Behandlingen sker med
stöd av ditt samtycke som du lämnar
genom att acceptera vår användning
av kakor och liknande tekniker för
detta syfte.
För information om hur länge dina
personuppgifter sparas för detta syfte,
se vår information om användning av
kakor. Framtagna rapporter på
övergripande nivå som inte innehåller
personuppgifter och statistik sparas
tillsvidare eller till dess att de raderas.
Följa upp och utvärdera användningen
av webbplatsen, våra digitala kanaler
och tjänster
Användargenererade uppgifter
Tekniska uppgifter
Samtycke. Behandlingen sker med
stöd av ditt samtycke som du lämnar
genom att acceptera vår användning
av kakor och liknande tekniker för
detta syfte.
För information om hur länge dina
personuppgifter sparas för detta syfte,
se vår information om användning av
kakor. Framtagna rapporter på
övergripande nivå som inte innehåller
personuppgifter och statistik sparas
tillsvidare eller till dess att de raderas.
Inspelning av telefonsamtal i
utbildnings- och kvalitetssyfte
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att spela in
telefonsamtal i utbildnings- och
kvalitetssyfte.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under en period om en (1) månad
räknat från tidpunkten för samtalet.
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
Kommunicera vid olyckshändelse,
sjukdom eller liknande händelse
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att registrera
dina uppgifter i vårt anhörigregister
och för att kommunicera med dig vid
olyckshändelse, sjukdom eller
liknande händelse rörande en
medarbetare.
Personuppgifter sparas till dess
medarbetaren anmäler annat, dock
längst till och med det datum
medarbetarens anställning eller
uppdrag avslutats.
Säkerställa teknisk funktionalitet och
säkerhet
Samtliga berörda kategorier av
personuppgifter.
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att säkerställa
nödvändig teknisk funktionalitet och
säkerhet på vår webbplats och i våra
IT-system.
Personuppgifter sparas under samma
period som anges i förhållande till
respektive berört ändamål med
behandlingen. Personuppgifter i
loggar bevaras för felsökning och
incidenthantering under en tid om tolv
(12) månader räknat från tidpunkten
för logghändelsen. Personuppgifter i
säkerhetskopior sparas under en tid
om tolv (12) månader räknat från
tidpunkten för säkerhetskopieringen.
Hantera och bemöta rättsliga krav
Berörda kategorier av
personuppgifter som är
nödvändiga för att hantera och
bemöta det rättsliga kravet i det
enskilda fallet
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera och
bemöta rättsliga krav.
Personuppgifter sparas för detta syfte
under den tid som det är nödvändigt
för att hantera det rättsliga kravet i det
enskilda fallet.
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
NÄR VI DELAR PERSONUPPGIFTER
Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd
av vilken laglig grund.
Uppfylla rättsliga skyldigheter
Berörda kategorier av
personuppgifter som är
nödvändiga för att uppfylla
respektive rättslig skyldighet.
Uppfylla rättslig skyldighet.
Behandlingen är nödvändig för att
uppfylla rättsliga skyldigheter som vi
har.
Personuppgifter sparas för den tid som
är nödvändig för att vi ska kunna
uppfylla respektive rättsliga
skyldighet som vi har och för en tid
om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera och
bemöta rättsliga krav, samt för den tid
därefter som är nödvändig för att
hantera kravet. Som exempel bevaras
personuppgifter i bokföringsmaterial i
sju (7) räknat från utgången av det
kalenderår då relevant räkenskapsår
avslutades enligt bokföringslagen
(1999:1078).
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Lagringstid
Mottagare
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
Koncernbolag
Kommunikation mellan medarbetare
och externa personer i tjänsten
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kommunikation
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att medbetare
och externa personer kommunicerar i
tjänsten.
Övriga mottagare
Kommunicera erbjudanden i olika
kanaler
Beställningsuppgifter
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kommunikation
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att
kommunicera och lämna erbjudanden
till dig.
Sociala nätverksplattformar
Kommunicera och lämna erbjudanden
i olika kanaler
Användargenererade uppgifter
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Tekniska uppgifter
Samtycke. Behandlingen sker med
stöd av ditt samtycke som du lämnar
genom att acceptera vår användning
av kakor och liknande tekniker för
samma syfte.
Externa personer
Kommunikation mellan medarbetare
och externa personer
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kommunikation
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att medbetare
och externa personer kommunicerar.
Samarbetspartners
Kommunikation mellan medarbetare
och externa personer
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kommunikation
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att medbetare
och externa personer kommunicerar.
Genomföra utbildningar, event och
andra aktiviteter
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att genomföra
utbildningen, eventet eller aktiviteten.
Mottagare
Ändamål
Personuppgifter
Rättslig grund
MOTTAGARE MED VILKA VI ÄR GEMENSAMT ANSVARIGA FÖR ANVÄNDNINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Nedan listar vi de mottagare med vilka vi är gemensamt ansvariga för användningen av dina personuppgifter och var du kan hitta mer information
om mottagarnas behandling av personuppgifter.
Ändamål
Rättslig grund
Hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten
Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta
syfte.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och
förvärvarens berättigade intresse av att genomföra sammanslagningen eller
försäljningen.
Hantera och bemöta rättsliga krav
Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och
bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Uppfylla rättsliga skyldigheter
Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla
respektive rättslig skyldighet.
Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga
skyldigheter som vi har.
Svara på en förfrågan
Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att svara på
förfrågan.
Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är
skyldiga att besvara en förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den
rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en
intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens
berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.
Skydda och garantera säkerheten för vår personal
Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte, t.ex.
för att anmäla en incident till rättsvårdande myndighet.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att skydda och garantera säkerheten för vår personal.
Mottagare
Information
Facebook Ireland Limited
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, D02C525, Irland
Information om Facebook Irelands användning av dina personuppgifter, inklusive deras rättsliga grund
för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot Facebook Ireland finns i deras
Datapolicy som är tillgänglig på följande adress: https://www.facebook.com/about/privacy
Vi har ingått ett tilläggsavtal om gemensamt ansvar för att fastställa vårt respektive ansvar och roller i
förhållande till användningen av dina personuppgifter som vi och Facebook Ireland ansvarar gemensamt
för, se https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
Beskrivning av behandling av personuppgifter som förekommer i Tjänsten
I tabellen nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som vi genomför i egenskap av personuppgiftsbiträde inom ramen för vår tjänst och
appen Infobric Equipment (nedan gemensamt "Tjänsten").
Med "Kunden" i tabellen nedan avses den kund som använder Tjänsten. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter som sker inom
ramen för Tjänsten ska du i första hand vända dig till det företag eller verksamhet som använder Tjänsten.
Exempel på behandlingar
Kategorier av registrerade
Kategorier av personuppgifter
Bevarandetid
Registrera ansvarig
person för utrustning
Delning av uppgifter med
uthyrare (i förekommande
fall)
Kundens anställda
Kundens inhyrda eller på
annat sätt anlitad personal
Identitetsuppgifter
Organisatoriska uppgifter
Lokaliseringsuppgifter
(vid den registrerades
godkännande i berörd
enhet)
Personuppgifter bevaras, som
utgångspunkt, under
byggprojektet eller till dess att
annan ansvarig person
registreras för den aktuella
utrustningen, om inte Kunden
skriftligen instruerar annat.
Sammanställning av
registrerade uppgifter på
aggregerad nivå
Framställning av
rapporter
Kundens anställda
Kundens inhyrda eller på
annat sätt anlitad personal
Identitetsuppgifter
Organisatoriska uppgifter
Lokaliseringsuppgifter
(vid den registrerades
godkännande i berörd
enhet)
Personuppgifter bevaras, som
utgångspunkt, under
byggprojektet eller till dess att
annan ansvarig person
registreras för den aktuella
utrustningen, om inte Kunden
skriftligen instruerar annat.
Rapporter på övergripande
nivå och statistik som inte
innehåller några
personuppgifter bevaras under
den tid som Kunden använder
Tjänsten.
Registrering av aktivitet
Användare
Identitetsuppgifter
Tekniska uppgifter
Personuppgifter bevaras så
länge som användarkontot är
aktivt. Användarkontot är
aktivt om inloggning har skett
under de senaste 18
månaderna.
Registrering av
användarkonton
Registrering av
behörigheter/åtkomst
Användare
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Tekniska uppgifter
Personuppgifter bevaras så
länge som användarkontot är
aktivt. Användarkontot är
aktivt om inloggning har skett
under de senaste 18
månaderna.
Kommunikation i
samband med fråga eller
support
Felsökning och
felhantering
Kundens anställda
Kundens inhyrda eller på
annat sätt anlitad personal
Användare
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Organisatoriska uppgifter
Kommunikation
Tekniska uppgifter
Personuppgifter bevaras under
den tid som Kunden använder
Tjänsten, dock maximalt
under en period om 18
månader räknat från
tidpunkten från när ärendet
avslutats.
Lagring av uppgifter i
testmiljö
Användning av uppgifter
för genomförande av test
Anonymisera uppgifter
Kundens anställda
Kundens inhyrda eller på
annat sätt anlitad personal
Tekniska uppgifter
Personuppgifter bevaras för
den tid den det är nödvändigt
att avidentifiera uppgifterna,
testa funktionalitet och
genomföra verifiering av
rättningar.
Exempel på behandlingar
Kategorier av registrerade
Kategorier av personuppgifter
Bevarandetid
I tabellen nedan anges närmare information om de kategorier av personuppgifter som vi behandlar inom ramen för Tjänsten.
Säkerhetskopiering
Felsökning
Incidenthantering
Samtliga kategorier av
registrerade som ingår i övriga
behandlingar
Samtliga kategorier som ingår
i övriga behandlingar
Personuppgifter bevaras under
den tid som Kunden använder
Tjänsten. Personuppgifter i
loggar bevaras för felsökning
och incidenthantering under
en tid om 12 månader räknat
från tidpunkten för
logghändelsen. Uppgifter i
säkerhetskopior bevaras under
en period om 12 månader
räknat från dagen för
säkerhetskopian.
Exempel på behandlingar
Kategorier av registrerade
Kategorier av personuppgifter
Bevarandetid
Kategori av personuppgift
Exempel på typ av uppgift
Identitetsuppgifter
Namn
Kontaktuppgifter
E-postadress
Kommunikation
Innehåll i meddelanden
Lokaliseringsuppgift
Uppgift om position på aktuell utrustning
Organisatoriska uppgifter
Arbetsgivare/uppdragsgivare, titel
Tekniska uppgifter
IP-adress, User-ID, version av webbläsare och
operationssystem
Kategori av personuppgift
Exempel på typ av uppgift
( )25 25